Годишњи план рада 2015/16.

Извештај о раду школе 2014/15

Уџбеници 2014/15

Школски календар 2014/2015

Закон о основном образовању и васпитању - "Сл. гласник РС", бр. 55/2013

Закон о измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања - "Сл.гласник РС", бр. 55/2013

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању

јавних исправа у основној школи

Правилник о оцењивању

Правилник о стручном усавршавању наставника

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
за КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Природа и друштво

за КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊАза предмете:
Српски језик
Математика
Биологија
Географија
Историја
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
Обрасци-иоп
Приручник за рад са децом са сметњама у развоју

Инклузија

Лична карта школе

Понуда студијске посете

Шанса

Пример добре праксе

Тим за инклузију

 

Распоред звоњења

Распоред часова

Документација школе

 

Календар